Fugler

Har du problemer med fugler? Ta kontakt med oss!

Fugler

Fugler


Fugler kan ofte være sjenerende i forhold til både lydforurensing, ekskrementer og beskyttelse av reir og unger, og avhenger av type fugl og sesong.

Når det gjelder byduer er det oftest tilgrising i form av ekskrementer og reirbygging som er den største plagen. Dette kan i de fleste tilfeller løses med montering av fuglesikring.

Når det gjelder måker er det måkens naturlig forsvarsevner som kan virke plagsomt for mennesker. I fra februar/mars og helt frem til juni/juli bygger ofte måkene reir på flate hustak. Måkene samarbeider dernest i å beskytte reirene i et lokalt område mot aktivitet av mennesker og andre rovdyr. Måkene kan i dette tidsrommet opptre svært aggresivt mot menneskelig aktivitet i det samme området, selv om man befinner seg inntil 100 meter fra nærmeste reir.

Fant du ikke dyret du lette etter kan du gå tilbake til oversikten og gjøre et nytt søk.

TILBAKE

Ønsker man å gjøre tiltak mot måkeaktivitet bør man starte allerede i Februar måned. Man kan enten bygge fysiske sperrer på takflatene, eller prøve seg med skremsel. Lyd og visuelle skremsel bør i så fall benyttes i denne perioden for å hindre reirbygging. det vil også være behjelpelig med daglig menneskelig aktivitet på takene, da vil måker som eventuelt forsøker seg med etablering forstå at området ikke er trygt.

Spurv og andre småfugl er oftest plagsomme når de smetter innenfor vareporter, eller holder til i områder utenfor uteserveringer o.l. Metoder for å holde slike fugler unna områdene er svært varierende men det vil i de fleste tilfeller være nok å begrense tilgang på matkilder.

Fuglesikring:
Sikring av bygg mot fugleaktivitet kan løses på veldig mange måter. Ofte er det et arkitektonisk spørsmål om hva slag metoder man skal benytte for å sikre bygg. De fleste kunder er interessert i løsninger som er minst mulig skjemmende og synlige.

Nettsystem:
Sikring av bygg med nett er oftest den mest fleksible metoden, samtidig som den er lite synlig ved korrekt montering. Det anbefales å ikke montere nett i nærheten av grunnplan da andre dyr kan sette seg fast, eller at mennesker kan rive ned installasjonen.
Den største fordelen med nett er at man kan hindre all aktivitet av fugl i et større område, gjerne på undersiden av overhengende takkonstruksjoner. Man kan også benytte nett for å hindre adkomst i trange fasadeåpninger eller oppe på mindre takflater med korrekt høyde og montering. Nett tåler lite ekstra belastning, så der det er fare for større snømengder bør andre alternativer vurderes.

Fuglepigger:
Pigger kan monteres på områder hvor det er lite hensiktsmessig med nettsikring. Eksempler kan være el-skinner, lyskasser, vinduskarmer og andre karmer og flater som stikker ut fra bygningens fasade.
Pigger kan man anskaffe i forskjellige størrelser og lengder avhengig av fugletype og underlag for montering. Pigger kan monteres overalt der dette er hensiktsmessig og er en god og relativt rimelig løsning på et fugleproblem. Pigger er svært holdbart.

Wiresystem:
Wire er et alternativ til pigger der man ønsker en mindre synlig løsning. Wire monteres ofte på trange utstikkere som vinduskarmer, solavskjerminger o.l. eller langs kanten av takflater for å hindre fugl i å avlegge ekskrementer ned langs fasadevegg.
Wire må monteres med fjær for å få en elastisk løsning og høyden opp fra monteringspunktet må bestemmes ut i fra type fugl som skal holdes unna. Wiresystemer krever ofte en årlig kontroll og ettermontering pga slitasje.

Lydsystem:
Lydsystem i kombinasjon med visuelle skremsel er ofte å foretrekke. Lydsystem fungerer meget godt på store takflater der problemer med store ansamlinger med duer og reirbygging av måker er hovedproblemet. Lydsystemer fungerer ofte slik at de sender forskjellige lydsignaler i fra 4 til 8 kanaler (høytalere) som må monteres korrekt for å gi et riktig lydbilde. Det sendes både høyfrekvente lydsignaler og skremselslyder i form av rovfugllyder og menneskelige lyder som bjeller, horn o.l.
Monteringen av systemet er svært viktig for å få et bra resultat.
Ofte krever lydsystemer regelmessig oppfølging for skifte av skremmelyder og generell service. Normalen er service og vedlikehold hver 2. mnd. Når det gjelder måkeskremsel må dette justeres spesielt fra februar til juli måned.

Desinfisering:
Desinfisering er behandling av overflater, gjenstander eller personer for fjerning av bakterier eller for å redusere smitteoverføring.
I skadedyrbransjen blir det ofte utført kjemisk desinfisering av områder hvor det har vært mange forekomster av gnagere og dyr som legger igjen større mengder ekskrementer. Det som er viktig med desinfisering er at det utføres en god rengjøring og opprydding først, slik at det bare er flatene i rommet som blir desinfisert. Desinfisering kan også gjennomføres ved hjelp av koking og damp.
Andre desinfiseringsmetoder er strålebehandling med UV eller ioniserende stråling, eller filtrering for behandling av flytende væsker og gasser, for bedring av luftkvalitet.

Rydding:
For å avdekke skadedyr må det være tilgang i hele lokalet. Ofte blir skadedyrinspeksjonen utsatt eller mer omfattende grunnet rotete grunnflater og utilgjengelige områder. Ryddige omgivelser gjør det også enklere for privatpersoner og bedrifter å holde det rent og ryddig, samt å avdekke aktivitet av skadedyr.